ขั้นตอนการขนย้าย

1. หลังจากลูกค้าตกลงใช้บริการการขนย้ายกับทางเราแล้ว จะได้รับการแจ้งนัดหมาย สถานที่ วันและเวลาในการขนย้าย

ทางเราจะจัดส่งพนักงานเข้าไปยังที่พักอาศัยของท่าน เพื่อทำการ แพ็คกิ้ง ด้วยวัสดุอุปกรณ์อย่างดี อาทิ พลาสติกฟองอากาศ

กันกระแทก, กล่องใส่ของ ขนาดต่างๆ เพื่อป้องกันสินค้าในระหว่างการขนย้าย ในกรณีที่ มีสิ่ง    ของเครื่องใช้ต้องถอดประกอบ

เช่น ตู้เสื้อผ้า, เตียง และอื่นๆ ทางเรา จะดำเนินการถอดชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้การขนย้ายนั้นง่าย รวดเร็ว และ

ปลอดภัยมากที่สุด 

2. พนักงานจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แพ็คกิ้งแล้ว ขนขึ้นรถปิกอัพหรือรถบรรทุกที่จัดเตรียมมา และจัดเรียงให้ตามมาตรฐาน

การจัดวางแบบสากล เพื่อไม่ให้สิ่งของเสีย   หาย เมื่อพนักงานเดินทางมาถึงปลายทาง พนักงานของเราจะทำการขนสิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆ ของท่านลงจากยานพาหนะ เพื่อนำเข้าไปยังห้องต่างๆ ที่ท่านต้องการ 

3. หลังจากนั้น พนักงานจะนำวัสดุแพ็คกิ้งป้องกันต่างๆ ออกจากสิ่งของเครื่องใช้ และนำจัดวาง ตามจุดที่ีท่านต้องการ จนเป็นที่

เรียบร้อย ในกรณีที่มีเครื่องใช้ที่ต้องประกอบเช่น ตู้เสื้อผ้า, เตียง พนักงานของเรา็จะเป็นผู้ประกอบให้ท่าน หลังจากจัดเข้าที่

เรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บเศษวัสดุ แพ็คกิ้งต่างๆ รวมทั้งกล่องใส่ของ พร้อมกับ ให้ท่าน    เซ็นเอกสารจบงาน และ กรอก

แบบสอบถามเกี่ยว กับบริการขนย้ายของเรา เพื่อนำ กลับมาประเมินผลในการบริการให้ดีขึ้นต่อไป

4.ก่อนการ ขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ สิ่งแรก ทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจ เบื้องต้น เพื่อดูรายละเอียด

และขอบเขตบริการต่างๆ ที่จำเป็นในการขน    ย้ายอาทิ ขนาดของสินค้า กว้าง ยาว สูง และน้ำหนักของเครื่องจักร สถานที่

ต้นทางและปลายทางที่จะขนย้ายสะดวกหรือไม่ สถานที่จอดรถขนส่ง สถานที่ตั้งวางเครน    สะดวกหรือไม่ รถโฟลค์ลิฟท์

สามารถเข้าไปได้หรือไม่ มีลิฟท์ขนส่งหรือไม่, ต้องมีการถอดประกอบหรือการแพ็คกิ้งส่วนต่างๆ ด้วยหรือไม่, เครื่องจะต้องมีการ

ตั้งระดับน้ำ่    หรือไม่ ต้อง การประกันภัยการขนย้ายในวงเงินจำนวนเท่าไร ฯลฯ

• ปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ จะหมดไป เพียงท่านโทรมาปรึกษาเรา ทางเรามีความยินดี ที่จะสำรวจและประเมิน ราคาในการ

ขนย้ายครั้งนี้ให้ท่าน ฟรี!     โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ : สินค้า ยกเว้น ในการขนย้าย สิ่งของผิดกฎหมาย,สิ่งของมีค่า, เอกสารสำคัญต่างๆ, มือถือ, ธนบัตร, เช็ค, สร้อย,

แหวน, นาฬิกาข้อมือ, โน้ตบุ๊ค, พระเครื่อง    พระพุทธรูปโบราณ,โฉนดที่ดิน, หนังสือสัญญาต่างๆ, ปืน, กระสุนปืน,

วัตถุระเบิด, สารเคมีที่มีพิษ, ฯลฯ

 

 

                   ขั้นตอนการขนย้าย

1. หลังจากลูกค้าตกลงใช้บริการการขนย้ายกับทาง
เราแล้ว จะได้รับการแจ้งนัดหมาย สถานที่
วันและเวลาในการขนย้าย ทางเราจะจัดส่งพนักงาน
เข้าไปยังที่พักอาศัยของท่าน เพื่อทำการ แพ็คกิ้ง
ด้วยวัสดุอุปกรณ์อย่างดี อาทิ พลาสติกฟองอากาศ
กันกระแทก, กล่องใส่ของ ขนาดต่างๆ เพื่อป้องกัน
สินค้าในระหว่างการขนย้าย ในกรณีที่ มีสิ่ง    ของ
เครื่องใช้ต้องถอดประกอบ
เช่น ตู้เสื้อผ้า, เตียง และอื่นๆ ทางเรา จะดำเนินการ
ถอดชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้การขนย้ายนั้นง่าย
รวดเร็ว และ ปลอดภัยมากที่สุด 
2. พนักงานจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แพ็คกิ้ง
แล้ว ขนขึ้นรถปิกอัพหรือรถบรรทุกที่จัดเตรียมมา
และจัดเรียงให้ตามมาตรฐานการจัดวางแบบสากล
เพื่อไม่ให้สิ่งของเสียหาย เมื่อพนักงานเดินทางมา
ถึงปลายทาง พนักงานของเราจะทำการขนสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ของท่านลงจากยานพาหนะ เพื่อนำ
เข้าไปยังห้องต่างๆ ที่ท่านต้องการ 
3. หลังจากนั้น พนักงานจะนำวัสดุแพ็คกิ้งป้องกัน
ต่างๆ ออกจากสิ่งของเครื่องใช้ และนำจัดวาง ตามจุด
ที่ท่านต้องการ จนเป็นที่เรียบร้อย ในกรณีที่มีเครื่อง
ใช้ที่ต้องประกอบเช่น ตู้เสื้อผ้า, เตียง พนักงานของ
เราจะเป็นผู้ประกอบให้ท่าน หลังจากจัดเข้าที่
เรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บเศษวัสดุ แพ็คกิ้งต่างๆ รวมทั้ง
กล่องใส่ของ พร้อมกับ ให้ท่าน    เซ็นเอกสารจบงาน
และ กรอกแบบสอบถามเกี่ยว กับบริการขนย้ายของ
เรา เพื่อนำ กลับมาประเมินผลในการบริการ
ให้ดีขึ้นต่อไป
4.ก่อนการ ขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
สิ่งแรก ทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจ เบื้องต้น
เพื่อดูรายละเอียดและขอบเขตบริการต่างๆ ที่จำเป็น
ในการขนย้ายอาทิ ขนาดของสินค้า กว้าง ยาว สูง
และน้ำหนักของเครื่องจักร สถานที่ต้นทางและปลาย
ทางที่จะขนย้ายสะดวกหรือไม่ สถานที่จอดรถขนส่ง
สถานที่ตั้งวางเครน    สะดวกหรือไม่ รถโฟลค์ลิฟท์
สามารถเข้าไปได้หรือไม่ มีลิฟท์ขนส่งหรือไม่, ต้องมี
การถอดประกอบหรือการแพ็คกิ้งส่วนต่างๆ
ด้วยหรือไม่, เครื่องจะต้องมีการตั้งระดับน้ำหรือ
ไม่ ต้อง การประกันภัยการขนย้ายในวงเงินจำนวน
เท่าไร ฯลฯ
• ปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ จะหมดไป เพียงท่าน
โทรมาปรึกษาเรา ทางเรามีความยินดี ที่จะสำรวจและ
ประเมิน ราคาในการ
ขนย้ายครั้งนี้ให้ท่าน ฟรี!     โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : สินค้า ยกเว้น ในการขนย้าย สิ่งของผิด
กฎหมาย,สิ่งของมีค่า, เอกสารสำคัญต่างๆ, มือถือ,
ธนบัตร, เช็ค, สร้อย,
แหวน, นาฬิกาข้อมือ, โน้ตบุ๊ค, พระเครื่อง    พระพุทธ
รูปโบราณ,โฉนดที่ดิน, หนังสือสัญญาต่างๆ, ปืน,
กระสุนปืน,วัตถุระเบิด, สารเคมีที่มีพิษ, ฯลฯ